Page banner

Thống kê triển lãm

Xuất hiện vào năm 2016, Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm, dịch vụ Viễn thông, CNTT & Truyền thông - Phát thanh truyền hình - Sản phẩm Điện tử (VIETNAM ICTCOMM) là triển lãm chuyên ngành có tầm cỡ LỚN NHẤT của ngành hàng tại Việt Nam hiện nay.

Thống kê triển lãm 2016

Thống kê triển lãm 2017

Thống kê triển lãm 2018

Thống kê triển lãm 2019

Thống kê triển lãm 2021

Thống kê triển lãm 2022

Thống kê triển lãm 2023